Inmenzo_helpt_kinderen

 

 


news

 

  banner_hol   banner_es   banner_en

ANBI

 

Stichting Inmenszo is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit wil zeggen dat onze organisatie vrijgesteld is van schenkbelasting en erfbelasting. Mocht u een gift doen aan onze organisatie dan is deze mogelijk aftrekbaar van de belasting.

Voor de voorwaarden kunt u contact opnemen met uw accountant of breng een bezoek aan de volgende website: http://www.belastingdienst.nl !

 

ANBI publicatieplicht

Naam organisatie

Stichting Inmenszo

RSIN Nummer: 81.70.27.099
KvK Nummer: 11066620

Contactgegevens

Postadres
Poterne 35
4207 ER GORINCHEM

Bezoekadres
Poterne 35
4201 ER GORINCHEM

E-mail: info@inmenszo.com
Telefoonnummer: +31 622 669791

Doelstelling

Inmenszo ondersteunt kinderen en jongeren, in Cusco en omgeving, die achtergesteld zijn op basis van sociaaleconomische situatie of etnische achtergronden, met als doel deze kinderen en jongeren in staat te stellen onder eerlijkere voorwaarden toegang te laten verkrijgen tot onderwijs en de arbeidsmarkt en op deze manier het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en achterstand waarin zij zich begeven.

Wij willen dat deze groep kansen krijgt om uit hun benadeelde positie te komen om zo op eigen kracht in het dagelijks leven te kunnen functioneren. Naast het toegankelijk maken van onderwijs en het verbeteren van hun situatie in het onderwijs, gaat er veel aandacht naar de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Waar mogelijk worden ouders en verzorgers bij het begeleidingstraject betrokken en vindt er voorlichting plaats.
Wij ondersteunen de doelgroep ongeacht hun sekse, geaardheid, afkomst, geloof of politieke overtuiging.

Beleidsplan

Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan 2011-2015

Bestuurders

Voorzitter: Mevr. A.J. van der Kevie
Secretaris: De heer M. van Geffen
Penningmeester: Mevr. Y. Coehoorn

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

 

 

Terug naar Donateur worden